10.02.2021
AS ELVESO üldteenuse hind jaanuarikuus on  7,55 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
05.01.2021
AS ELVESO üldteenuse hind detsembrikuus on  6,71 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...
11.12.2020
Elering AS teostab 13.12.2020 öösel vastu 14.12.2020 kell 00.00 lühiskatse 330kV võrgus. Sellest tulenevalt võivad tekkida pingelohud kogu Ees ...
09.12.2020
AS ELVESO üldteenuse hind novembrikuus on  6,26 senti/kWh koos KM-ga. Täpsemalt saab üldteenuse hinna arvutusega tutvuda siin ...

Info käidukorraldaja kohta


Info käidu korraldaja kohta leiate Elektriohutuseseadusest vastu võetud 24.01.2010. Toome siinkohal välja olulisemad info.

§ 13. Elektripaigaldise omaniku kohustused
Elektripaigaldise omanik peab tagama, et elektripaigaldist kasutataks õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt, sealhulgas:
1) tagama elektripaigaldise käidu vajaliku korralduse;
2) määrama esimese liigi elektripaigaldisele käidukorraldaja;
3) määrama käidukorraldaja madalpingepaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri, ja kõrgepingepaigaldisele peakaitsme nimivoolust olenemata;
4) tagama käidukorraldajale tema kohustuste täitmise võimaluse;
5) korraldama ettenähtud juhtudel elektripaigaldise tehnilist kontrolli;
6) olema käidukorraldajaga lepingulises suhtes käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui käidukorraldajaks on elektripaigaldise füüsilisest isikust omanik ise;
7) omama dokumentatsiooni elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta;
8) andma Tehnilise Järelevalve Ameti ametiisikule ja teistele volitatud ametiisikutele igakülgset abi õnnetuse põhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni õnnetuse tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
§ 14. Käidukorraldajale esitatavad nõuded
(1) Käidukorraldajal peavad olema erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning töökogemus ulatuses, mis tagab elektripaigaldise kasutamisel ohutuse.
(2) Käidukorraldaja vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.
(3) Käidukorraldaja võib olla selle elektripaigaldise elektritöö juht, mille käidukorraldajaks ta on määratud.
§ 15. Käidukorraldaja kohustused
(1) Käidukorraldaja on kohustatud:
1) koostama käidukava elektripaigaldise kohta, mille käidukorraldajana ta tegutseb, ja kontrollima selle järgimist;
2) nõudma elektripaigaldise kasutamise või elektripaigaldises tehtava töö peatamist, kui on ilmnenud oht inimesele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
3) olema kättesaadav ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel;
4) teatama Tehnilise Järelevalve Ametile elektripaigaldise kasutamise nõuete rikkumistest, kui elektripaigaldise omanik ei kõrvalda ise rikkumist mõistliku aja jooksul